Algemene voorwaarden Mijnsport

Algemene voorwaarden Mijnsport

Versie geldig vanaf: 11 april 2013

Artikel 1 Definities

1.1 Mijnsport: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mijnsport B.V., statutair gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34334647.
1.2 Opdrachtgever: een natuurlijk- of rechtspersoon die met Mijnsport een Overeenkomst sluit.
1.3 Overeenkomst: een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Mijnsport, waar Mijnsport tijdelijk Zaken ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever, zonder dat het eigendomsrecht overgaat op de Opdrachtgever.
1.4 Zaken: het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Mijnsport aan de Opdrachtgever. Hier valt zeker onder te verstaan, doch niet uitsluitend: boarding, springkussens, tenten, banken en andere door Mijnsport geleverde zaken of goederen.
1.5 Website: de website van Mijnsport, te bereiken via www.mijnsport.nl.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Mijnsport deze algemene voorwaarden op enig moment soepel toepast richting de Opdrachtgever of een derde.
2.2 Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerd algemene voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met Mijnsport.
2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten tussen Mijnsport en de Opdrachtgever.
2.4 Mijnsport behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande Overeenkomsten. Indien Mijnsport overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Opdrachtgever hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Opdrachtgever vervolgens vrij om de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mijnsport en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Door Mijnsport uitgevaardigde offertes zijn veertien dagen geldig voor aanvaarding. Daarna zijn zij van louter informatieve waarde.
3.2 Op de website gedane aanbiedingen en genoemde prijzen gelden als een openbaar aanbod en zijn slechts indicatief. De Opdrachtgever kan nimmer enige rechten ontlenen aan deze aanbiedingen en/of prijzen.
3.3 De door Mijnsport gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
3.4 Alle opgegeven prijzen exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Tot stand komen van een (Huur)Overeenkomst & ontbinding

4.1 Een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Mijnsport komt tot stand nadat daar schriftelijke of mondelinge overeenstemming is bereikt.
4.2 Een Overeenkomst komt ook tot stand, behoudens tegenbewijs, indien Mijnsport Zaken levert of ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever.
4.3 Alvorens een Overeenkomst tot stand komt als omschreven in dit artikel, geeft Mijnsport een verwachte levertijd aan van de Zaken. Deze termijn is slecht indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
4.4 Bij een Overeenkomst komen Mijnsport en de Opdrachtgever overeen op welke datum, tijdstip en locatie de zaken worden aangeboden aan de Opdrachtgever. Tevens dient de Opdrachtgever een borgsom te betalen aan Mijnsport.
4.5 Annulering van een tot stand gekomen Overeenkomst kan enkel schriftelijk geschieden en dienen door Mijnsport te worden bevestigd aan de Opdrachtgever alvorens een tot stand gekomen Overeenkomst geannuleerd wordt.

Artikel 5 Levering

5.1 Tenzij nadrukkelijk anders door Mijnsport wordt aangegeven, dient de Opdrachtgever eerst aan de gestelde betalingsverplichtingen te voldoen alvorens Mijnsport overgaat tot het aanbieden van de Zaken.
5.2 In beginsel dienen de gehuurde Zaken door Opdrachtgever bij Mijnsport te worden afgehaald.
5.3 Partijen kunnen, in afwijking op hetgeen bepaald in artikel 5.2, overeenkomen dat Mijnsport het gehuurde levert op een door Opdrachtgever aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de Zaken.
5.4 Indien Mijnsport niet kan voldoen aan een overeengekomen levertijd dienen de Opdrachtgever en Mijnsport een nadere levertermijn overeen te komen. Mijnsport raakt nimmer van rechtswege in verzuim bij overschrijding van een overeengekomen levertermijn.
5.5 Mijnsport is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever als gevolg van een te late levering mocht lijden.
5.6 Indien Mijnsport om welke reden dan ook niet kan overgaan tot levering van de Zaken door een omstandigheid toe te schrijven of veroorzaakt aan/door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de door Mijnsport gemaakte extra kosten als gevolg van deze omstandigheden.
5.7 De Opdrachtgever is verplicht om de toegankelijk tot de locatie waar de Zaken worden afgeleverd te waarborgen voor de door Mijnsport gebruikte voertuigen (waaronder vrachtwagens). Indien Mijnsport onverhoopt geen toegang heeft tot de overeengekomen locatie voor aflevering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 Risico en verplichtingen bij Overeenkomst

6.1 Bij een Overeenkomst gaat het risico van de Zaken over op de Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering van de zaken tot aan het moment van retournering door de Opdrachtgever.
6.2 De door Mijnsport geleverde Zaken dient de Opdrachtgever onmiddellijk te controleren. Eventuele gebreken dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen vierentwintig uur na levering te worden gemeld aan Mijnsport. Na het verstrijken van deze termijn worden de Zaken geacht in goede staat ontvangen te zijn.
6.3 Het risico eindigt op het moment dat Mijnsport de Zaken terug in ontvangst neemt van de Opdrachtgever en de zaken geïnspecteerd heeft, ongeacht de contractueel overeengekomen duur van de Overeenkomst.
6.4 Tijdens de Overeenkomst is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die de Zaken aan derde of andere zaken mocht veroorzaken. Derhalve is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om een deugdelijke verzekering af te sluiten om de risico’s van beschadiging, letselschade en diefstal te beperken.
6.5 De in gebruik gegeven Zaken blijven te allen tijde eigendom van Mijnsport. Het staat de Opdrachtgever niet vrij de Zaken aan een derde te verschaffen, tenzij de Opdrachtgever beschikt over de nadrukkelijke toestemming van Mijnsport.
6.6 De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Mijnsport alle juiste gegevens in zijn bezit heeft om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. Tevens dient de Opdrachtgever te beschikken over eventuele goedkeuring die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, zoals vergunningen etc. De Opdrachtgever vrijwaart Mijnsport voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en goedkeuringen.
6.7 De Opdrachtgever vrijwaart Mijnsport van alle aanspraken op schadevergoeding van derden.
6.8 Indien tijdens de Overeenkomst de Zaken worden gestolen, beschadigd of onredelijke vervuild worden, zulks ter beoordeling van Mijnsport, of teloorgaan is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de nieuwwaarde van de Zaken. Indien herstel van de Zaken mogelijk is, is de Opdrachtgever slechts gehouden tot het vergoeden van alle kosten om de Zaken weer in originele staat terug te brengen.
6.9 De Opdrachtgever is verplicht de geleverde Zaken adequaat te beveiligen tegen diefstal en zorg te dragen voor voldoende toezicht.
6.10 De Opdrachtgever mag de Mijnsport geleverde Zaken enkel gebruiken voor de daartoe bestemde doeleinden en dient zich te houden aan handleidingen/instructies indien deze worden meegeleverd. Enige schade die mocht ontstaan door onjuist gebruik van de geleverde zaken dient volledig vergoedt te worden door de Opdrachtgever.
6.11 Voorafgaand aan de levering van de Zaken zal Mijnsport de staat waarin de Zaken verkeren controleren. Indien de Opdrachtgever de geleverde zaken retourneert zal samen met de Opdrachtgever een controle van de geleverde Zaken plaatsvinden. Eventuele schade, vervuiling of andere aantasting van de geleverde zaken wordt direct verrekend met het betaalde borgbedrag. Indien de kosten voor herstel hoger zijn dat het door de Opdrachtgever betaalde borgbedrag zijn, dient de Opdrachtgever ook deze kosten te vergoeden.
6.12 De Opdrachtgever mag enkel zelf of door inschakeling van derden herstel verrichten aan de geleverde Zaken nadat de Mijnsport uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor deze herstelwerkzaamheden.

Artikel 8 Betaling

8.1 Alle door Mijnsport verzonden facturen dienen binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn voldaan te worden op een door Mijnsport te bepalen wijze. Indien er geen betalingstermijn op de factuur staat aangegeven, is de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum.
8.2 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting als bepaald in artikel 8.1 is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast zal Mijnsport incassokosten in rekening brengen welke in beginsel 10% van het verschuldigde factuurbedrag bedragen met een minimum van € 100,-.
8.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 zal bij een Overeenkomst tussen Mijnsport en een Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf eerst een schriftelijke ingebrekestelling verstuurd worden, waarbij de Opdrachtgever een laatste mogelijkheid krijgt om aan de door Mijnsport gestelde betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de Opdrachtgever daarna nog steeds in gebreke blijft zal Mijnsport de wettelijk incassokosten in rekening brengen, met een minimum van € 40,-.
8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Mijnsport gemaakt indien Mijnsport op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
8.5 Mijnsport kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Het vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
• De Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de Overeenkomst met Mijnsport voortvloeiende verplichting;
• De Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
• De Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Mijnsport;
• De Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.
8.6 Indien Mijnsport overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.5 wordt al hetgeen door de Opdrachtgever aan Mijnsport verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Mijnsport sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Mijnsport geleverde Zaken, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Mijnsport, zijn directie en/of leidinggevend personeel. Derhalve is Mijnsport enkel aansprakelijk voor directe schade die de Opdrachtgever mocht lijden.
9.2 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mijnsport aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mijnsport toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
9.3 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Mijnsport komt.
9.4 Mijnsport is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.5 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 9.3 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Mijnsport beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.6 De Opdrachtgever vrijwaart Mijnsport tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Mijnsport is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 Mijnsport kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voorduurt dan een periode van dertig dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het eigendom van de door Mijnsport aan de Opdrachtgever beschikbaar gestelde Zaken gaat nimmer over op de Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
11.2 Een buitengewone beschikking over de Zaken, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Mijnsport geschieden. De Opdrachtgever is verplicht Mijnsport onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde Zaken.
11.3 In het geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever is Mijnsport gerechtigd de Zaken zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent de Opdrachtgever Mijnsport bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Mijnsport om volledige schadevergoeding te vorderen. Teruggenomen Zaken crediteert Mijnsport tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschil

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mijnsport partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Opdrachtgever en Mijnsport zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3 Eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en Mijnsport die niet in onderling overleg beslecht kunnen worden, zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzetten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]